Laatst gewijzigd oktober 2018

Artikel 1 Definities

 • 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 • 1.2 PROMINUS Vastgoedbeheer BV: PROMINUS Vastgoedbeheer BV, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34185795.
 • 1.3 Opdrachtgever: Opdrachtgever volgens de Overeenkomst, in deze vertegenwoordigd door
  PROMINUS Vastgoedbeheer BV.
 • 1.4 Wederpartij: de opdrachtnemer volgens de Overeenkomst.
 • 1.5 Overeenkomst: iedere (schriftelijk vastgelegde) Overeenkomst met PROMINUS Vastgoedbeheer BV in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, betreffende het verrichten van één of meer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever,
  elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 • 1.6 Partijen: Opdrachtgever en Wederpartij gezamenlijk.

Artikel 2 Algemeen

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Opdrachtgever en
  Wederpartij, alsmede op alle volgende aanbiedingen, offertes, transacties en Overeenkomsten uitgebracht aan, respectievelijk gesloten met dezelfde Wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op de reeds gedane offertes en gesloten Overeenkomsten.
 • 2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, voor zover daarvan niet schriftelijk door Opdrachtgever is afgeweken. Zij gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 • 2.3 Elke gestelde verwijzing naar andere voorwaarden, anders dan hier in deze Algemene Voorwaarden genoemd, wordt van de hand gewezen.
 • 2.4 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden met betrekking tot de Overeenkomst.
 • 2.5 In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de tussen Wederpartij en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
 • 2.6 De kopjes boven de artikelen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, hebben geen zelfstandige betekenis. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden geldt voor zover
  de Overeenkomst niet anders bepaalt.
 • 2.7 Indien een of meer bepalingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, worden zij hierbij vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, terwijl de overige voorwaarden in stand blijven. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen Opdrachtgever en Wederpartij te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
 • 2.8 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan per e-mail, mits niet uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

 • 3.1 Opdrachtgever is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 3.2 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten indien deze wijzigingen binnen 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van die wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking aan de Wederpartij is vermeld, worden geaccepteerd. Indien Wederpartij een wijziging of aanvulling in deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, kan de Wederpartij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn, tenzij de wijzigingen of aanvullingen een opzegging niet rechtvaardigen omdat geen prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt.
 • 3.3 Lopende opdrachten die volgen uit de reeds gesloten Overeenkomst dienen bij een opzegging zoals bedoeld in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden door de Wederpartij te worden voltooid, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden zonder bedoelde wijziging.

Artikel 4 Totstandkoming en wijziging van een Overeenkomst

 • 4.1 Een Overeenkomst met de Wederpartij komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Opdrachtgever. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging daarvan door Opdrachtgever.
 • 4.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Opdrachtgever binden haar niet, tenzij deze afspraken door de bevoegde personen van Opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.
 • 4.3 De door Opdrachtgever (schriftelijk) uitgebrachte offertes zijn gedurende één maand geldig, tenzij anders aangegeven in de offerte. Aanvaarding dient plaats te vinden binnen één maand.
 • 4.4 De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de duur van de in de Overeenkomst genoemde bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 • 4.5 Wijzigingen in de Overeenkomst, daaronder begrepen uitbreiding of beperking van de reeds opgedragen werkzaamheden en/of opdracht(en), zullen slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Ter zake van uitgevoerd meerwerk waarvoor vooraf niet schriftelijk opdracht is gegeven, is Opdrachtgever geen vergoeding aan Wederpartij verschuldigd.

Artikel 5 Einde, Opschorting en ontbinding Overeenkomst

 • 5.1 De Overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd tegen het einde van de termijn waarvoor zij oorspronkelijk is aangegaan dan wel, indien zij voor onbepaalde tijd is aangegaan of voortgezet, tegen het einde van een kalendermaand.
 • 5.2 Opzegging van een Overeenkomst geschiedt schriftelijk en met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand(en).
 • 5.3 Partijen zijn gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn met onmiddellijke ingang volledig of voor een deel op te schorten of te ontbinden, onder het behoud van haar rechten om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, in het geval dat:
  • a. een partij tekort komt in de nakoming van de Overeenkomst en nakoming uitblijft binnen veertien (14) dagen nadat een schriftelijke aanmaning door de andere partij is verzonden;
  • b. een partij goede grond heeft om te vrezen dat de andere partij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal kunnen nakomen;
  • c. een partij in surséance van betaling dan wel staat van faillissement verkeert, dan wel dat een aanvraag daartoe is ingediend.
 • 5.4 Bij een ontbinding of opschorting ingevolge artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden wordt iedere vordering van de Opdrachtgever op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Alle door de Opdrachtgever in verband met het voorgaande gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten dienen door de Wederpartij te worden vergoed.
 • 5.4 Een Overeenkomst kan worden beëindigd door een partij indien de wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet juist, tijdig en/of volledig nakomt en de niet-nakoming de ontbinding rechtvaardigt, mits de wederpartij vooraf in gebreke is gesteld waarbij aan de wederpartij een redelijke termijn is gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen. Als een redelijke termijn wordt in beginsel aangemerkt een termijn van 14 dagen indien het betreft betalingsverplichtingen en een termijn van 30 dagen indien het betreft andere verplichtingen dan betalingsverplichtingen. Afhankelijk van de aard en omvang van de niet-nakoming kan deze termijn worden verlengd of verkort. Het vorenstaande laat onverlet het recht van de partij die tot ontbinding overgaat om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.
 • 5.5 Opdrachtgever is wegens beëindiging/opzegging van de Overeenkomst op voornoemde gronden jegens Wederpartij nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Wederpartij van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd Opdrachtgevers overigens ter zake toekomende rechten.
 • 5.6 Bij wijziging van de beheerder, sluiting, splitsing of verkoop van het/(de) gebouw(en)/objecten(en) waar de Overeenkomst betrekking op heeft, is de Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden door een daartoe strekkende verklaring aan Wederpartij. Binnen twee maanden na de gebeurtenis welke reden is voor de ontbinding dienen alle openstaande facturen aan Opdrachtgever te zijn verzonden. Bij gebreke hiervan zullen Opdrachtgever en Wederpartij over en weer finaal gekweten zijn.
 • 5.7 Als een gedeelte van de in een Overeenkomst genoemde gebouw(en)/objecten(en) in eigendom is overgedragen aan een andere partij, blijft de Overeenkomst in stand voor de gebouw(en)/objecten(en) die niet bij de levering zijn betrokken.
 • 5.8 Onder eigendomsoverdracht aan een derde wordt niet begrepen overdracht aan een partij binnen het concern waartoe Wederpartij behoort. In dat geval zal sprake zijn van contractoverneming, waaraan zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever als de nieuwe eigenaar hun medewerking dienen te verlenen.
 • 5.9 Wederpartij is gehouden al het nodige te doen om, indien van toepassing, een vloeiende probleemloze overdracht van de opdracht aan de opvolgende wederpartij van Opdrachtgever te bewerkstelligen.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever

 • 6.1 Opdrachtgever zal aan Wederpartij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en middelen tijdig en volledig ter beschikking stellen en Opdrachtgever staat in (voor zover dit in redelijkheid van haar verwacht kan worden) voor de juistheid ervan. De overdracht van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens aan Wederpartij vindt bij aanvang van de Overeenkomst plaats. Opdrachtgever staat er voor in dat bij het verwerken en bewaren van de gegevens, alle wettelijke voorschriften in acht zullen worden genomen.
 • 6.2 Opdrachtgever zorgt voor de benodigde beschik- en bereikbaarheid en continuïteit binnen zijn organisatie, voor zover benodigd voor Wederpartij in verband met de uitvoering van diens werkzaamheden.

Artikel 7 Verplichtingen van de Wederpartij

 • 7.1 De Wederpartij zal de Overeenkomst goed, deugdelijk en naar de bepalingen van hetgeen overeengekomen uitvoeren.
 • 7.2 De ingevolge de Overeenkomst uit te voeren werkzaamheden kunnen steekproefsgewijs door of in opdracht van Opdrachtgever worden gecontroleerd.
 • 7.3 De Wederpartij is gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst de daarop van toepassing zijnde wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften van de overheid en nutsbedrijven in acht te nemen zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van de opdracht. De aan de naleving van deze
  voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
 • 7.4 De Wederpartij zal aan Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en middelen (tijdig en volledig) ter beschikking stellen en de Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.
 • 7.5 De Wederpartij dient in het bezit te zijn van een geldige en voor het werk afdoende aansprakelijkheidsverzekering. Een bewijs hiervan dient op verzoek van Opdrachtgever voor aanvang van een werk aan Opdrachtgever te worden verstrekt.
 • 7.6 De Wederpartij draagt er zorg voor dat de opdracht wordt verricht door ter zake deskundige personen. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Wederpartij geschiedt uitsluitend in onderling overleg en na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
 • 7.7 Alle verplichtingen en/of lasten met betrekking tot het tewerkgestelde personeel in dienst van Opdrachtnemer, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
 • 7.8 Wederpartij is aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voor handelingen van door de Wederpartij ingeschakelde derden.
 • 7.9 De wijze van uitvoering van de opdracht moet zodanig zijn, dat door de Opdrachtgever dan wel door derden (hieronder mede begrepen de gebruiker(s) van het pand/object waaraan, -in, -op of -bij de opdracht worden verricht), geen nodeloze of onaanvaardbare hinder wordt ondervonden. De Opdrachtgever kan de Wederpartij in verband hiermee aanwijzingen geven die hij terstond dient op te volgen. Benodigde voorzieningen hiervoor worden geacht in de prijs/aanneemsom begrepen te zijn.
 • 7.10 De Wederpartij staat ervoor in, dat (i) de werknemers van de Wederpartij en de door de Wederpartij ingeschakelde derden de opdracht zodanig zullen uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, goed of milieu zoveel als mogelijk wordt voorkomen alsmede dat (ii) voornoemde werknemers en derden de opdracht zullen uitvoeren in overeenstemming met de geldende wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften.
 • 7.11 In geval van valgevaar dienen de daarvoor bedoelde arbeidseisen en beschermingsmiddelen te worden toegepast, een en ander conform de daarvoor geldende wetgeving. De aanwezige beschermingsmiddelen, zoals onder meer ladderborgingspunten en dakverankeringspunten, dienen conform de geldende richtlijnen te worden gebruikt. Opdrachtgever stelt geen beschermingsmiddelen zoals onder meer harnasgordels en kabelgeleiders ter beschikking.
 • 7.12 Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn in de prijs inbegrepen. De Wederpartij is vrij in zijn keuze van hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 • 7.13 Indien zich tijdens de uitvoering van werkzaamheden complicaties, van welke aard ook, en/of ongevallen voordoen, stelt de Wederpartij Opdrachtgever en – indien bekend – de contactpersonen van de gebruiker(s) van het pand onmiddellijk hiervan op de hoogte en wordt de opdracht onderbroken, tenzij de opdracht doorgang kan vinden zonder dat hierbij (verdere) schade aan of gevaar voor personen, goed of milieu ontstaat.
 • 7.14 Het is Wederpartij verboden eventueel in bruikleen verstrekte sleutels te kopiëren. Na voltooiing van de opdracht dienen de geleende sleutels afgegeven te worden aan of aangetekend retour gezonden te worden naar Opdrachtgever.
 • 7.15 Wederpartij is verplicht om bij het verrichten van werkzaamheden met open vuur, zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verf afbranden, dakbedekken en dergelijke, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht de navolgende maatregelen te nemen.
  • a. Genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht na kennisgeving aan de Opdrachtgever. Er dient door de Wederpartij op te worden toegezien dat brandbare zaken niet door vlammen, vonken, hete gassen of warmtegeleiding kunnen worden aangetast.
  • b. Brandbare stoffen, uitgezonderd die welke nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, moeten worden verwijderd tot op een veilige afstand (minimaal 10 meter) of, indien dit niet mogelijk is, dienen zij te worden beschermd of afgedekt met onbrandbaar materiaal.
  • c. De locatie waar de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn uitgevoerd en de aanliggende ruimten dienen één uur na beëindiging van de werkzaamheden op brand- en rookontwikkeling te worden gecontroleerd.
  • d. Tijdens de uitvoering van de opdracht dient de Wederpartij zorg te dragen voor de aanwezigheid van brandblusmiddelen en voor bedienend personeel.
 • 7.16 Ingeval van (brand-)schade in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd of binnen drie uur na beëindiging van de opdracht, dient Wederpartij te bewijzen dat in artikel 7.15 van deze Algemene Voorwaarden genoemde voorzorgsmaatregelen zijn of waren getroffen.
 • 7.17 Voor de uitvoering van de in artikel 7.15 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde werkzaamheden dient de Wederpartij in het bezit te zijn van een ondertekende vergunning “brandgevaarlijke werkzaamheden”, volgens model van het Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie te Baarn.
 • 7.18 De Wederpartij dient zich tegen de risico’s voortvloeiend uit brandgevaarlijke werkzaamheden deugdelijk te hebben verzekerd.

Artikel 8 De wet arbeid vreemdelingen (WAV)

 • 8.1 Wederpartij neemt terzake van de medewerkers die zij inschakelt om de opdracht voor Opdrachtgever te vervullen alle arbeidsrechtelijke zaken voor haar rekening. Voor zover het gaat om vreemdelingen in de zin van de WAV betreft het hier onder andere maar niet uitsluitend het zorgdragen voor een geldige tewerkstellingsvergunning en het identificeren van de vreemdeling aan de hand van de vereisten die hiervoor worden gesteld in de WAV.
 • 8.2 Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de controle van de identiteitsdocumenten alsmede van de tewerkstellingsvergunning van alle personen die zij bij Opdrachtgever arbeid laat verrichten, is vastgesteld aan de hand van het online “Stappenplan verificatieplicht” van de rijksoverheid: www.weethoehetzit.nl/werkgever/eerlijkwerken/personeel-aannemen/identiteit-vaststellen. Alle personen die werkzaamheden verrichten dienen te allen tijde een geldig identiteitsbewijs en eventuele verblijfs- of tewerkstellingsvergunning bij zich te hebben.
 • 8.3 Indien de Wederpartij daartoe wettelijk verplicht is, zal zij aan Opdrachtgever een kopie verstrekken van het identiteitsbewijs en de tewerkstellingsvergunning van de personen bedoeld in artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden.
 • 8.4 De Wederpartij mag bij de uitvoering van de opdracht(en) voor Opdrachtgever uitsluitend gebruik maken van personeel dat door derden ter beschikking is gesteld, indien en voor zover de Opdrachtgever hiervoor en hieraan voorafgaand schriftelijk toestemming aan de Wederpartij heeft gegeven.
 • 8.5 Voor zover die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, dient Wederpartij alle correspondentie en (telefonische) contacten met Inspectie SZW en bezoeken van de Inspectie SZW aan Opdrachtgever te melden.
 • 8.6 Indien de Wederpartij in strijd handelt met bovengenoemde bepalingen en Opdrachtgever als
  gevolg daarvan een boete krijgt opgelegd, is Opdrachtgever gerechtigd om deze boete te verrekenen met nog openstaande bedragen die opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is. Voor zover verrekening niet mogelijk is, vrijwaart de Wederpartij de Opdrachtgever ter zake van deze boetes.
 • 8.7 Bij welke overtreding van de WAV dan ook, begaan door de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, die de Opdrachtgever dientengevolge mocht leiden. Wederpartij vrijwaart Opdrachtgever voor alle eventuele boetes en/of andere sancties opgelegd aan de andere partij door een daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van de WAV of in verband met enige aan deze wet verwante wet- en/of regelgeving, alsmede voor schade die een direct dan wel indirect gevolg hiervan is.
 • 8.8 Bij welke overtreding van de WAV dan ook, begaan door de Wederpartij, is de Opdrachtgever gerechtigd om alle in verband daarmee opgelegde boetes onverwijld te verhalen op de Wederpartij. Tevens is de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • 8.9 De Wederpartij verplicht zich ertoe om in haar overeenkomsten met derden die verband houden met de Overeenkomst, de bovenstaande bepalingen op te nemen, met dien verstande dat de Wederpartij in dat geval als opdrachtgever ten aanzien van deze derden handelt.
 • 8.10 Opdrachtgever kan op ieder gewenst moment de naleving van de Wav (laten) controleren. Opdrachtnemer zal te allen tijde aan Opdrachtgever onverwijld de relevante administratie overleggen.
 • 8.11 Wederpartij dient de in dit artikel aan haar opgelegde bepalingen tevens op te leggen aan in te schakelen derde partijen.

Artikel 9 Tekortkoming/Overmacht

 • 9.1 In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te zullen kunnen voldoen, als gevolg van overmacht of anderszins, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • 9.2 Bij het overschrijden van een fatale termijn, een verbintenis die voortvloeit uit een onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming die niet meteen wordt nagekomen, of indien Opdrachtgever uit een mededeling van Wederpartij moet afleiden dat deze tekort zal gaan schieten in de nakoming, is Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • 9.3 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan de Wederpartij niet worden aangerekend, indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW. Opdrachtgever is niet gehouden tot enige nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij indien Opdrachtgever daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer gelende opvatting voor haar rekening komt. Tot deze omstandigheden behoort in ieder geval: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
 • 9.4 Indien de periode van overmacht zoals bedoeld in art. 9.3 AV langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Opdrachtgever als Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij de door de ontbinding veroorzaakte schade van de andere partij te vergoeden. Voor zover Opdrachtgever ten tijde van het intreden van de overmacht als bedoeld in art. 9.3 haar verplichtingen uit de Overeenkomst reeds (gedeeltelijk) was nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtgever gerechtigd om dat reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren in overeenstemming met het bepaalde in deze AV.
 • 9.5 Van overmacht zoals bedoeld in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden is uitgezonderd werkstakingen, materiaalgebrek of financiële en/of personele tekorten bij de Wederpartij.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 10.1 Opdrachtgever is jegens Wederpartij slechts aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever is gerechtigd om tegenbewijs te leveren.
 • 10.2 Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor mogelijke indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, behoudens indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van de in dit artikel bedoelde verzekering
 • 10.3 Indien en voor zover Opdrachtgever toch aansprakelijk mocht zijn jegens Wederpartij dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtgever in ieder geval beperkt tot de schade die valt onder de dekking van de in dit artikel bedoelde verplichte verzekering ter zake de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden en die in voorkomend geval door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed.
 • 10.4 Van het ontstaan van schade doet de Wederpartij direct nadat hem daarvan is gebleken, mondeling melding aan de Opdrachtgever, waarna een schriftelijke en gemotiveerde uiteenzetting dient te volgen binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade.
 • 10.5 De Wederpartij vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht door handelen of nalaten van de Wederpartij, van personen voor wie hij aansprakelijk is of die in zijn opdracht de opgedragen werkzaamheden of een onderdeel daarvan uitvoeren.
 • 10.6 Het verzekerd hebben van eventuele schade of aansprakelijkheid, kan door Wederpartij niet worden ingeroepen als een beperking van aansprakelijkheid.
 • 10.7 Wederpartij dient voor zijn rekening en risico, een adequate aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij, ter afdekking van de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden. Wederpartij heeft op het eerste verzoek van Opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
 • 10.8 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps- of bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en iedere aanspraak op Opdrachtgever wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 11 Facturatie en betaling

 • 11.1 Indien daar bij de Overeenkomst niet anders in is voorzien, zal de Wederpartij uiterlijk binnen één kalendermaand na voltooiing van de opdracht en goedkeuring daarvan door Opdrachtgever een factuur sturen. Betaling volgt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever uitsluitend wettelijke rente verschuldigd over de tijd dat Opdrachtgever in verzuim is.
 • 11.2 De factuur in enkelvoud dient vergezeld te gaan van de kopie opdrachtbon/werkinstructie met een specificatie naar materiaalkosten, uren en uurtarieven en eventuele overige kosten en een duidelijke omschrijving van de uitgevoerde opdracht.
 • 11.3 De doorlopende vergoedingen uit hoofde van de Overeenkomst dienen aan Opdrachtgever per kwartaal gefactureerd te worden indien niet anders in de Overeenkomst is overeen gekomen.
 • 11.4 Bezwaren tegen de factuur zullen door Opdrachtgever binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van Wederpartij worden gebracht. Ingeval van betwisting van (een deel van) de factuur is Opdrachtgever niet verplicht dat deel van de vergoeding en/of de kosten te voldoen waarover geen overeenstemming tussen partijen bestaat. Voor wat betreft het onbetwiste gedeelte geldt dat dit dient te worden voldaan op de wijze en binnen de termijn als in 11.3 omschreven.
 • 11.5 Indien de uitvoering van de opdracht niet voldoet aan de Overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat conform Overeenkomst is gepresteerd.
 • 11.6 Is nakoming door de Wederpartij blijvend onmogelijk, dan wordt betaling door Opdrachtgever opgeschort totdat in rechte vaststaat welk bedrag verschuldigd is. Opdrachtgever is over de tussenliggende periode geen (wettelijke) rente verschuldigd.
 • 11.7 Indien Wederpartij herhaaldelijk, ter beoordeling van Opdrachtgever, onjuiste facturen aan Opdrachtgever toestuurt, is Opdrachtgever gerechtigd om voor iedere afzonderlijke factuur aan de Wederpartij een boete van EUR 75,- (ex BTW) in rekening te brengen.

Artikel 12 Prijsaanpassingen

 • 12.1 Indien de opdracht is gebaseerd op een offerte c.q. een begroting, worden stijgingen van loon-en materiaalkosten, belastingen en rechten – een en ander in de ruimste zin des woords – niet doorberekend, ook al worden de stijgingen van overheidswege voorgeschreven.
  Prijsaanpassingen kunnen uitsluitend worden doorgevoerd in overleg met en met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 13 Geheimhouding

 • 13.1 Beide partijen zijn verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens, welke de partijen bij de uitoefening van de Overeenkomst ter kennis komen, geheim te houden, zorgvuldig te bewaren en ontoegankelijk te houden voor derden.
 • 13.2 Het bestaan van de Overeenkomst mag niet worden geopenbaard zonder uitdrukkelijke
  voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, tenzij een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet.

Artikel 14 Informatiedragers

 • 14.1 Certificaten, attesten, voorschriften, tekeningen en/of andere informatiedragers waaruit voortvloeit dat die toekomen aan Opdrachtgever dienen aan Opdrachtgever in bezit te worden gesteld zodra Wederpartij die voor de uitvoering van de Overeenkomst niet meer nodig heeft.

Artikel 15 I.E. rechten en vrijwaring

 • 15.1 De Wederpartij staat ervoor in dat bij de uitvoering van de opdracht geen inbreuk zal worden gemaakt op rechten van industrieel en intellectueel eigendom van derden en vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake.
 • 15.2 Alle door Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, ontwerpen, adviezen, schetsen, tekeningen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij en mogen niet door Wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 • 15.3 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van industriële en intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder mede begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Wederpartij te verrichten opdracht alsmede in dat kader aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde of te stellen goederen of zaken komen uitsluitend toe aan Opdrachtgever voor zover deze rechten ontstaan in het kader van de Overeenkomst. Wederpartij zal al het nodige doen zulke rechten over te dragen aan Opdrachtgever die de kosten daarvan draagt.

Artikel 16 Overdracht van rechten en plichten

 • 16.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 • 17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.